Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING INTERNET SOCIETY NEDERLAND (ISOC.nl)

Zoals vastgesteld door de Algemene LedenVergadering op 24 november 1999 te Utrecht

1. Leden

 1. De vereniging Internet Society Nederland is een Chapter (kapittel) van de internationale Internet Society welke is gehuisvest in Reston, Virginia (VS).
 2. Het lidmaatschap staat open voor een ieder die het Handvest onderschrijft.
 3. c. Een lidmaatschap van ISOC.nl impliceert het lidmaatschap van ISOC.

2. Bestuur

 1. Het bestuurslidmaatschap is in principe onbezoldigd. Alleen bestuursleden met een directe eindverantwoordelijkheid komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding en eventuele presentiegelden.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van een jaar volgens een vastgestelde procedure. In de eerste vergadering na haar benoeming kiest het voltallige bestuur een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur hebben minimaal zitting de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 3. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar. Verslagen van de vergaderingen zijn via de website van de vereniging beschikbaar voor de leden.

3. Raad van Participanten

 1. Organisaties die een contract met de vereniging afsluiten voor het centraal afnemen van lidmaatschappen voor hun medewerkers, kunnen een vertegenwoordiger benoemen in de Raad van Participanten.
 2. Twee keer per jaar overlegt de Raad van Participanten met een afvaardiging van het bestuur over de algemene koers van de vereniging en de te ontwikkelen projecten en activiteiten.
 3. Leden van de Raad van Participanten kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur van de vereniging.
 4. De Raad van Participanten kiest haar eigen voorzitter.
 5. De voorzitter van de Raad van Participanten heeft het recht alle bestuursvergaderingen bij te wonen. Hij of zij heeft daarin echter geen stemrecht.

4. Raad van Advies

 1. De Raad van Advies is het belangrijkste algemene adviescollege van de vereniging en wordt op voordracht van de directie benoemd door de Raad van Participanten.
 2. De Raad van Advies kiest haar eigen voorzitter.
 3. De Raad van Advies komt op initiatief van haar voorzitter of op verzoek van de directie bijeen.
 4. Leden van de Raad van Advies kunnen geen deel uit maken van het bestuur van de vereniging.

5. Werkgroepen

 1. Het bestuur stelt werkgroepen in om de doelstellingen, standpunten en activiteiten van de vereniging een goede inhoudelijke basis te geven.
 2. Alleen leden kunnen zitting nemen in de werkgroepen. Leden die zitting willen nemen in een werkgroep moeten voldoen aan door de werkgroep zelf op te stellen criteria voor deelname.
 3. De voorzitter van een werkgroep wordt door het bestuur benoemd.
 4. Werkgroepen kunnen een beroep doen op professionele ondersteuning vanuit het bureau van de vereniging.

6. Contributies

 1. De betaling van de contributie aan ISOC verloopt automatisch via ISOC.nl.
 2. Personen of organisaties die al lid zijn van ISOC en tevens lid willen worden van ISOC.nl komen in niet aanmerking voor een korting op de contributie voor ISOC.nl.
 3. Contributies gelden vanaf de eerste van de volgende kalendermaand waarin het lidmaatschap is aangevraagd.