Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

OPRICHTING VERENIGING

Heden, de vijftiende augustus tweeduizend compareerde voor mij, Meester AGE JAN RITSMA, candidaat-notaris, als plaatsvervanger van Meester BOUDEWIJN HERMAN DYSERINCK, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage

de Heer Josephus Sydney Gerardus Brouwers, wonende te ***, paspoortnummer ***

De comparant verklaarde:

    Bij akte op eenentwintig november negentienhonderd zevenennegentig verleden voor Meester R.A.W. de Jong, notaris te Amsterdam, is opgericht de te Amsterdam geestige vereniging: INTERNET SOCIETY NEDERLAND.

    De statuten zijn nadien niet gewijzigd.

    In de op acht juli tweeduizend gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging, een tweede vergadering als bedoeld in artikel 22 lid 3 van de statuten is met algemene stemmen besloten de statuten te wijzigen en vaste te stellen als na te melden.

    Een exemplaar van de notulen van gemelde vergadering wordt aan deze akte gehecht.

    Vervolgens verklaarde de comparant dat de statuten van de vereniging komen te luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: INTERNET SOCIETY NEDERLAND en kan worden afgekort als IS0C.NL en wordt verder in deze statuten aangeduid met: de vereniging.
 2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:
  Het stimuleren van gebruik en toepassingen van het Internet in Nederland en het participeren in de evolutie en ontwikkeling van het Internet in een internationale context.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het streven naar een zo volledig mogelijke representatie van de Internet-gemeenschap in Nederland op nationaal en internationaal vlak;
  2. het bevorderen van de toegankelijkheid van het Internet voor alle individuen, groepen en organisaties in Nederland;
  3. het verzorgen van diensten met het oogmerk dat individuen, groepen en organisaties het Internet effectief gebruiken voor communicatie, samenwerking, educatie en innovatie.
 3. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, waaronder begrepen het behartigen van de belangen van leden, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 4. De beoogde activiteiten en het algemeen belang van de vereniging zijn mede verwoord in een handvest, welk handvest alleen kan worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering in een vergadering waarin alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet alle leden aanwezig zijn, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen zoals hierna onder artikel 22 lid 3 bepaald en zal de besluitvorming zijn overeenkomstig artikel 22 lid 3.

VERMOGEN

Artikel 3

Tot vermogen van de vereniging worden bestemd:

 1. contributie van de leden;
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 3. subsidies en bijdragen;
 4. revenuen van het vermogen; en
 5. eventuele andere baten.

LEDEN

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en representanten van overheidsorganen.
  Het lidmaatschap is persoonlijk.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per electronische post bij het bestuur.
 3. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding omtrent de toelating van een lid.
 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen -van alle leden alsmede de datum van de aanvang en het einde van het lidmaatschap zijn opgenomen.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid-natuurlijk persoon of vereffening van een lid-rechtspersoon;
  2. door faillissement van - of aanvraag van surseance van - betaling door het lid;
  3. door opzegging door het lid of door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in artikel 4 lid 1 van deze statuten bedoelde vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; en
  4. door ontzetting;
   deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap, een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, voor zichzelf uit te sluiten.
 6. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
  Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

PARTICIPANTEN

Artikel 6

 1. Participanten zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 2. De rechten en verplichtingen van een participant kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 3. Participanten hebben gen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten, reglementen en separate overeenkomsten zijn toegekend en opgelegd.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een eenmalige of periodieke contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 4. De leden zijn voorts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die hen krachtens bestuursbesluit en/of besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden -aangegane overeenkomsten worden opgelegd.

BESTUUR

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijfentwintig personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering bepaald.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie, casu quo het door de algemene vergadering vastgestelde aantal, is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt en in de vacature(s) wordt voorzien.
 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel -het bestuur als ten minste drie leden gezamenlijk.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht door drie of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien niet twee/derde van het aantal leden aanwezig is dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig artikel 22 lid 3 en zal de besluitvorming zijn overeenkomstig artikel 22 lid 3.
 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
  De aftredende is herkiesbaar.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
  Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, zulks met dien verstande dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet in een persoon verenigbaar zijn.
 2. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
 3. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter.
  Ontbreekt de voorzitter, dan wijst de bestuursvergadering een ander lid van het bestuur als voorzitter van de vergadering aan.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.
  Bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris worden de notulen opgemaakt door een ander daartoe door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
  De notulen worden door en tijdens de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering en de notulist ondertekend.
 5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 6. Wordt echt onmiddelijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tien procent (10%) van de uitgaven volgens de begroting van het lopende jaar te boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde en tenzij in de door de algemene vergadering vastgestelde begroting voorzien;
  2. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden

DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

 1. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het bestuur en het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.
 3. Het dagelijks bestuur komt zo dikwijls bijeen als het dat nodig acht.
 4. Van de besluiten van het dagelijks bestuur worden notulen of ten minste besluitenlijsten gemaakt, welke ter kennis van het bestuur worden gebracht.
 5. Al hetgeen het dagelijks bestuur verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij afzonderlijk reglement.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. De vereniging kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

DIRECTEUR

Artikel 14

 1. Het bestuur is bevoegd een directeur van de vereniging te benoemen.
 2. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en de taak- en functieomschrijving van de directeur vast.
 3. Het bestuur is bevoegd een directeur te ontslaan met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
 4. De directeur benoemt en ontslaat de overige medewerkers van de vereniging, na overleg met het bestuur.
 5. De directeur woont uit hoofde van zijn functie de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij om bijzondere redenen het bestuur besluit zonder de directeur te vergaderen, in welk geval het bestuur verplicht is de directeur daarvan met vermelding van de redenen in kennis te stellen.
 6. De directeur heeft in de vergaderingen van het bestuur een adviserende stem.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING EN BEGROTING

Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten, met toelichting, ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door het bestuur.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks al dan niet uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. De algemene vergadering stelt jaarlijks een begroting voor het lopende of het komende verenigingsjaar vast.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3, 4 en 7 van dit artikel ten minste tien jaar te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 van deze statuten met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
  4. het vaststellen van de begroting voor het lopende of het komende verenigingsjaar, tenzij dit vaststellen op een andere algemene vergadering geschiedt; en
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 van deze statuten of, indien zij niet de beschikking hebben over het ledenregister, op kosten van de vereniging bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen der notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
  Een lid is evenwel niet bevoegd voor meer dan een ander lid als gevolmachtigde op te treden.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging.
  Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door en tijdens de eerstkomende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering en de notulist worden ondertekend.
  Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 3. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
 2. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
  Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 10. zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 van deze statuten.
  De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken, de dag van oproeping en die van vergadering niet medegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.

REGLEMENTEN

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
 2. De algemene vergadering is bevoegd reglementen te wijzigen en in te trekken.
 3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariƫ akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd en verplicht.

ONTBINDING EN FUSIE

Artikel 22

 1. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot ontbinding of tot fusie met een of meer andere rechtspersonen.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
 2. Ingeval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer (rechts)personen) tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
 3. Aan een eventueel batig saldo wordt door de algemene vergadering bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
 4. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
 5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
 6. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en -de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
 7. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.
 8. De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de vereniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
 9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

OMZETTING

Artikel 22

De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten.

EXPERTGROEPEN

Artikel 23

 1. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid expertgroepen in te stellen en op te heffen.
 2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de werkgroepen.
 3. Het bestuur stelt de taken van de werkgroepen vast.
 4. Al hetgeen de werkgroepen verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij afzonderlijk reglement.
 5. De expertgroepen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

WAARVAN AKTE in minuut

Verleden te 's-Gravenhage op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddelijk daarna is deze akte, beperkt voorgelezen, en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:) J.S.G. Brouwers, A.J RITSMA

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT