Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

ISOC Nederland

ISOC.nl is de Nederlandse afdeling van ISOC. ISOC werd in 1992 in de Verenigde Staten door twee "vaders van het internet", Vinton G. Cerf en Jon Postel, opgericht met als doelstelling, "de ontwikkelingen en toegankelijkheid van het internet en daarbij horende technologieën en toepassingen onderhouden en initiëren". Met deze doelstelling streeft ISOC ernaar dat zowel organisaties als individuele professionals in hun vakgebied wereldwijd effectiever kunnen samenwerken aan een beter internet.

Historie

ISOC.nl is opgericht op 24 november in 1997 op initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een initiatiefgroep van prominente internetters heeft zich in de loop van 1997 druk gemaakt over de missie, doelstellingen en het bedrijfsmodel van de Internet Society i.o. Deze initiatiefgroep heeft het handvest ('charter') van de vereniging opgesteld. Op basis van dit handvest is vereniging Internet Society Nederland erkend als het officiële 'Dutch chapter of the Internet Society'. Tijdens de oprichtingsvergadering werd oud-minister Koos Andriessen tot voorzitter gekozen, wat hij tot 2003 gebleven is. Daarna is hij opgevolgd door respectievelijk oud-politicus en ondernemer Tom Kok (tot 2008), Jan Willem Broekema, en Dick Kalkman. Sinds 2002 is Michiel Leenaars directeur van de vereniging.

Bestuur

Internet Society is een vereniging en staat dus onder controle van een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen door de leden. Hiertoe vinden jaarlijks verkiezingen plaats. Ieder jaar treedt eenderde van de bestuursleden af en wordt herkozen of vervangen door nieuwe bestuursleden. Binnen de structuur van de vereniging draagt het bestuur de eindverantwoordelijkheid.

In het bestuur van de vereniging Internet Society Nederland hebben de volgende personen zitting:

Bestuursleden van de vereniging Internet Society Nederland:

 • zijn dagelijks bezig met internet
 • zijn lid van de vereniging, hetzij individueel, hetzij via hun werkgever en beschouwen de Internet Society als een belangrijke partij voor de stimulering van ontwikkeling en promotie van internet
 • hebben de intentie zich voor een periode van minstens een jaar in te zetten als vrijwilliger
 • zijn bereid de visie en standpunten van de vereniging op geëigende momenten uit te dragen.
 • staan bekend als creatieve, enthousiaste en daadkrachtige persoonlijkheden
 • vinden het leuk en belangrijk zich actief in te zetten voor de Internet Society en daarmee voor de ontwikkeling van internet in Nederland en daarbuiten

Dagelijks bestuur

Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Op 12 januari 2012 is tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen binnen de vereniging. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal een nieuw dagelijks bestuur gekozen worden, het huidige dagelijks bestuur blijft tot dan toe demissionair haar taak vervullen.

Alleen leden van het dagelijks bestuur zijn volledig tekenbevoegd namens de vereniging. De overige bestuursleden houden zich afhankelijk van hun interesse en expertise actief bezig met de stuur- en expertgroepen van de Internet Society Nederland. Ieder bestuurslid heeft zitting in een expertgroep en een of meerdere stuurgroepen.

 • Dick Kalkman - voorzitter
 • Cees Segers - penningmeester
 • Frank Kresin - secretaris

Documenten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij opereert daarbij op basis van een huishoudelijk reglement en de jaarlijks vast te stellen begroting en jaarplan. Na afloop van het verenigingsjaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden via een jaarverslag en jaarrekening. Dan vinden ook de bestuursverkiezingen plaats.

Verkiezingen

Bestuursverkiezingen vinden jaarlijks plaats. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van een jaar. Bestuursleden die na een jaar door willen gaan moeten ieder jaar opnieuw het mandaat van de ledenvergadering vragen. De maximale omvang van het bestuur is statutair vastgesteld op 25 personen. Het bestuur heeft zelf besloten een omvang van 15 personen goed werkbaar te vinden.

De procedure om te komen tot nieuwe bestuursleden start acht weken voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Van de zittende bestuursleden is dan bekend of ze zich herkiesbaar willen stellen. Het zittende bestuur stelt een kiescommissie van 3-4 personen in. In de kiescommissie kunnen alleen bestuursleden zitting hebben die zich herkiesbaar willen stellen en niet langer dan drie jaar zitting hebben in het bestuur. In de kiescommissie zit in ieder geval een lid van het dagelijks bestuur en een lid van de directie. De voorzitter van de raad van de participanten, die als waarnemer de bestuursvergadering bijwoont, heeft ook recht op een plaats in de kiescommissie.

Uiterlijk zeven weken voor de algemene ledenvergadering informeert het bestuur de leden (per email) over de op handen zijnde ledenvergadering en bijbehorende bestuursverkiezing. Ook maakt zij hierin melding van de samenstelling van de kiescommissie en geeft zij een overzicht van de aftredende en herkiesbare bestuursleden. Vanaf dat moment kunnen alle leden zich (per email) kandideren bij de secretaris van de kiescommissie.

Drie weken voor de datum van de algemene ledenvergadering sluit de kandidaatstelling. Twee weken voor de vergadering informeert de kiescommissie de leden (per email) over de kandidaten die zij voordraagt ter verkiezing. De kiescommissie selecteert de kandidaten op basis van een profielschets en gesprekken met de kandidaten. In principe nomineert de kiescommissie net zoveel kandidaten als er aftredende bestuursleden zijn.

Leden die niet door de kiescommissie zijn gekandideerd, maar zich toch verkiesbaar willen stellen, moeten dit uiterlijk één week voor de vergadering kenbaar maken aan de leden van de kiescommissie. Als ter vergadering blijkt dat hun kandidatuur door tenminste 10 leden wordt ondersteund, zijn ook zij verkiesbaar. In de twee weken voorafgaand aan de ALV kunnen leden hun kandidatuur ook per email afdwingen. Hun kandidaatstelling bij de secretaris van kiescommissie dient dan vergezeld te gaan van de namen de tenminste 10 individuele leden die de kandidatuur van de betreffende persoon ondersteunen.

Bestuursleden worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen op de ledenvergadering door de aldaar aanwezige leden. Indien blijkt dat het aantal genomineerden groter is dan het aantal beschikbare bestuurplekken, kan de vergadering besluiten de stemming anoniem te laten verlopen.

Internationaal
De Internet Society beschikt over vele besturen. Voor Nederland zijn het internationale hoofdbestuur waar alle leden over de wereld jaarlijks voor mogen stemmen - en het verenigingsbestuur van belang. De procedure voor deze verkiezingen is te vinden op de site van ISOC.org.

Bureau & directie

De vereniging wordt ondersteund door een bureau. Directeur van het bureau is sinds 2002 dhr. M.A.G.J. (Michiel) Leenaars, die sinds 2000 werkzaam is voor de vereniging. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging, adviseert het bestuur over strategische kwesties en is namens het bestuur degene die de concrete uitvoering van besluiten aanstuurt. Daarnaast treedt hij op als spreekbuis van de vereniging in de media.

Raad van Advies

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies (RvA), het belangrijkste adviescollege van ISOC.nl. De Raad van Advies bestaat uit personen die afkomstig uit de belangrijste sectoren van samenleving, overheid en de private sector, en is een strategische denktank en een spreekbuis naar de Nederlandse en Europese politiek en andere (inter)nationale organisaties. De Raad van Advies doet aanbevelingen in de vorm van concreet uitvoerbare voorstellen en wordt daarbij gevoed door de experts uit de expertgroepen.

De Raad van Advies komt bijeen op initiatief van haar voorzitter of op verzoek van het bestuur. De RvA opereert op informele basis.

In de RvA kunnen alleen leden van de vereniging zitting nemen, mits zij niet al zitting hebben in een van de andere bestuursorganen van de vereniging. In de verenigingsstructuur heeft de RvA verder geen formele bevoegdheden.

Leden van de Raad van Advies:
 • zijn afkomstig uit alle maatschappelijk/economische sectoren die in de ontwikkeling van internet een belangrijke rol spelen
 • zijn werkzaam voor of betrokken bij bedrijven en organisaties die substantiële invloed hebben op de ontwikkeling en toepassing van internet in Nederland
 • bekleden in hun organisatie een significante beleid- en beeldbepalende rol en zijn in staat om namens hun organisatie commitments te maken
 • beschouwen de Internet Society als een belangrijke strategische partij voor de stimulering van ontwikkeling en promotie van internet
 • staan bekend als creatieve, daadkrachtige persoonlijkheden
 • vinden het belangrijk zich in te zetten voor de Internet Society en daarmee voor de ontwikkeling van internet in Nederland

In de Raad van Advies van Internet Society Nederland hebben momenteel zitting:

Sponsors

De vereniging Internet Society Nederland kent ook sponsors. Dit kunnen zowel bedrijven zijn als instellingen die achter de doelstellingen van ISOC.nl staan en deze met een financiële bijdrage willen ondersteunen.

ISOC.nl heeft sponsors het volgende te bieden:

 1. Sponsors mogen een beperkt aantal personen aanwijzen als ISOC.nl-lid. Deze personen krijgen de normale lid-status maar hoeven geen contributie te betalen.
 2. Sponsors krijgen voorrang bij het sponsoren van ISOC.nl-activiteiten. Sponsoring kan vaak ook in natura (ruimte, catering, portokosten, e.d.) plaatsvinden.
 3. ISOC.nl is voor sponsors een ideale omgeving om trends te spotten, kennis uit te wisselen, opinies te vormen en op de hoogte te blijven van relevante (internationale) Internet-ontwikkelingen.
 4. Sponsors hebben via ISOC.nl toegang tot ISOC, de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek naar, het ontwikkelen van dan wel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force). Sponsors lopen vooraan als het gaat.

Special Interest Groepen

Internet Society Nederland kent op dit moment een special interest group:

Special Interest Groepen staan in principe ook open voor niet-leden van de vereniging, mits voldoende gekwalificeerd. De vereniging behoudt ten alle tijde het recht om de deelname van niet-leden stop te zetten of in te perken.

Expertgroepen

Om haar doelstellingen vorm en inhoud te geven heeft het bestuur van de vereniging ISOC.nl een aantal expertgroepen ingesteld. Afhankelijk van de interesse vanuit de leden kunnen nieuwe groepen worden ingesteld of bestaande worden opgeheven.

Internet Society Nederland kent onder meer de volgende expertgroepen en commissies:

Historische werkgroepen:

P Organisatie expertgroep
Expertgroepen bestaan uit leden van ISOC die eenzelfde expertise hebben. Een expertgroep bestaat uit een aantal kernleden. Optimale grootte om slagvaardig te zijn is maximaal 10 leden. Deze kernleden voeren projecten uit in projectgroepen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische besluitvorming en adviezen vanuit de Expertgroep.

Iedere expertgroep heeft een vijfkoppig bestuur waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een communicatie/pr-functionaris. Bestuursleden treden aan voor de periode van tenminste één jaar. De expertgroepen rapporteren aan het bestuur van ISOC. Bij niet-funcioneren van een van de leden van de expertgroep heeft ISOC het recht deze uit zijn functie te ontheffen.

Projectgroepen

Het bestuur van een expertgroep stelt in overleg en samenwerking met ISOC een aantal projectvoorstellen op die gedurende dat jaar uitgevoerd moeten worden. Steeds is er in ieder geval één bestuurslid betrokken bij een project. Projecten kunnen een kortere of langere looptijd hebben afhankelijk van de aard en urgentie van het project. Voor ieder project wordt een projectgroep opgericht. Het bestuur van de expertgroep en ISOC zoeken hier de juiste mensen voor. Hier kunnen mensen van buiten de expertgroep benaderd worden. Experts treden toe voor de duur van het betreffende project. Op deze manier is het voor hen inzichtelijk wat zij op zich nemen en behouden expertgroepen een dynamisch karakter. Door het projectmatige karakter van de expertgroepen zullen leden zich makkelijker voor kortere of langere tijd verbinden aan de expertgroepen.

Projectgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur van de expertgroep. Na afronding wordt de projectgroep opgeheven. Enthousiaste experts zijn natuurlijk altijd welkom om zich aan te melden voor nieuwe projecten. Tussentijds kunnen andere projectgroepen worden opgericht of mensen worden benaderd om (tijdelijk) toe te treden.

De voorzitter is samen met ISOC verantwoordelijk voor de selectie en samenstelling van mensen die toetreden tot de expertgroep. Het is niet mogelijk op eigen initiatief toe te treden tot de expertgroep. Voorwaarde voor toetreding tot een expertgroep is aantoonbare ervaring/expertise op het betreffende terrein en een commitment ook de benodigde tijd te spenderen aan de projecten. Vanuit de exertgroup kunnen uiteraard derden worden voorgedragen.

Leden van expertgroepen komen op regelmatige basis bij elkaar. Onderwerpen zullen veel raakvlakken hebben met elkaar. Twee keer per jaar een overleg plaats tussen alle voorzitters van de expertgroepen om het beleid op elkaar af te stemmen.

Verantwoordelijkheden voorzitter / bestuur expertgroep

 • aansturen van de expertgroep
 • rapporteren aan en aanspreekpunt voor ISOC-bestuur
 • coördinatie van en verantwoordelijkheid voor de diverse projecten
 • aanspreekpunt voor geïnteresseerde leden (inpassen van ideeën)
 • spreekbuis naar buiten, presentatie
 • selectie en samenstelling van experts
Activiteiten
Expertgroepen worden via het bureau van de vereniging op een aantal terreinen actief betrokken bij de activiteiten.
 • Beleidsvoorbereiding
  Expertgroepen bereiden de standpunten die de Internet Society inneemt voor.
 • Vraagbaak voor media
  De expertgroepen worden geraadpleegd over internetonderwerpen die via het netwerk van ISOC binnenkomen. Daarnaast kunnen expertgroepen zich ook op andere manieren manifesteren, hierbij speelt eigen initiatief een belangrijke rol.
 • Onderzoek
  De expertgroep kan zelf het initiatief nemen een onderzoek in te willen stellen.
 • Bijeenkomsten
  De expertgroep kan besluiten congressen of debatten te willen organiseren.
 • Organisatie
  Expertgroepen kunnen alleen ingesteld worden door het bestuur. Alleen leden van de vereniging Internet Society Nederland kunnen zich aanmelden voor een expertgroep. In iedere expertgroep draait tenminste één bestuurslid mee.

Deelname aan een expertgroep staat in principe open voor alle leden, met dien verstande dat de overige leden van de expertgroep instemmen met de kandidaat. Bij nieuwe expertgroepen speelt het betrokken bestuurslid hierin dus een belangrijke rol. Leden (inclusief bestuur) kunnen maximaal zitting hebben in één expertgroep.

De voorzitter van de expertgroep wordt benoemd door het bestuur, op voordracht van de leden van de expertgroep. Normaal gesproken zal de voorzitter optreden als spreekbuis van de expertgroep.

Leden van de expertgroep, inclusief de voorzitter, kunnen nooit standpunten of aankondigen doen namens de vereniging Internet Society Nederland. Leden van de expertgroepen kunnen dus alleen namens zichzelf of de groep (voorzitter) publieke uitspraken doen. Alleen het bestuur of de door haar ingestelde directie kan een officieel standpunt namens de vereniging Internet Society Nederland innemen. Het bestuur en de directie zullen daarbij alleen afwijken van opvattingen van de expertgroep, indien er belangen of overwegingen in het geding zijn die buiten het expertiseterrein van de expertgroep vallen.